Foreningen

Om Fredericia kunstforening

Fredericia Kunstforening blev stiftet den 3. marts 1944.
Foreningens grundlæggende formål er at formidle god kunst.
Fredericia Kunstforening arrangerer 5-6 udstillinger om året og har til formål:

  • At formidle kunst på et højt fagligt og varieret niveau indenfor alle genrer.
  • At afholde 5 udstillinger årligt
  • At samarbejde og vidensdele på tværs af andre kulturinstitutioner
  • At arrangere årlige kunstudflugter
  • At indkøbe kunst med henblik på udlodning blandt Kunstforeningens medlemmer
kongensgade111

 § 1.
Foreningens navn er Fredericia Kunstforening, og dens hjemsted er Fredericia.

§ 2.
Foreningens formål er at virke for udbredelse af kendskab til kunst og interesse for kunst, bl.a. ved afholdelse af kunstudstillinger samt ved at foretage indkøb af kunstværker til bortlodning blandt foreningens medlemmer.

§ 3.
Foreningen ledes af en bestyrelse i overensstemmelse med lovene og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. På lige årstal vælges 4 medlemmer, på ulige årstal vælges 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter og 2 revisorer for 1 år. Senest 1 måned efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§ 4.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i april måned. Dagsorden skal somminimum omfatte følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde i det forløbne år
3. Kassereren aflægger beretning og fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af suppleanter og revisorer
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag fra medlemmer
8. Eventuelt

§ 5.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Medlemskvittering og personligt fremmøde giver ret til en stemme på generalforsamlingen. Afstemninger foregår kun skriftligt, såfremt et eller flere medlemmer anmoder derom. Simpelt stemmeflertal er afgørende -dog kræves der ved behandling af følgende forslag:
a. Ændring af lovene,
b. Eksklusion af et medlem,
c. Ophævelse af foreningen,
at mindst to tredjedele af medlemmerne er til stede, og at mindst to tredjedele af disse stemmer for forslaget. I modsat fald kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med samme dagsorden, og denne er da beslutningsdygtig uanset antallet af deltagere og ved almindeligt stemmeflertal.


§ 6.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst en femtedel af medlemmerne indgiver skriftlig anmodning herom. Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med 8 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes for formanden senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse, og senest 3 dage før generalforsamlingen skal medlemmerne hos formanden kunne orientere sig om de forslag, der vil blive behandlet, ligesom de skal kunne få lejlighed til at gennemgå regnskabet med revisorernes påtegning.

§ 7.
Medlemskvittering giver ret til et lod ved den årlige bortlodning.


§ 8.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler og ejendele enten en forening med beslægtet formål eller en velgørende institution, alt efter beslutning af den generalforsamling, der bestemmer opløsningen.

Vedtaget på generalforsamlingen den 3. marts 1944 og ændret på generalforsamlingerne den 6. april 1982, den 21. april 1983, den 5. april 1990, den 3. april 1992 og den 3. april 2008.
Dirigent for generalforsamlingen den 3. april 2008:
Sign.
Inger Skov.

PDF LOVE FOR FREDERICIA KUNSTFORENING – NYE