Om Fredericia kunstforening

Fredericia Kunstforening blev stiftet den 3. marts 1944.
Foreningens grundlæggende formål er at formidle god kunst.
Fredericia Kunstforening arrangerer 5-6 udstillinger om året og har til formål:

  • At formidle kunst på et højt fagligt og varieret niveau indenfor alle genrer.
  • At afholde 5 udstillinger årligt
  • At samarbejde og vidensdele på tværs af andre kulturinstitutioner
  • At arrangere årlige kunstudflugter
  • At indkøbe kunst med henblik på udlodning blandt Kunstforeningens medlemmer
kongensgade111

 § 1.
Foreningens navn er Fredericia Kunstforening, og dens hjemsted er Fredericia.

§ 2.
Foreningens formål er at virke for udbredelse af kendskab til kunst og interesse for kunst, bl.a. ved afholdelse af kunstudstillinger samt ved at foretage indkøb af kunstværker til bortlodning blandt foreningens medlemmer.

§ 3.
Foreningen ledes af en bestyrelse i overensstemmelse med lovene og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. På lige årstal vælges 4 medlemmer, på ulige årstal vælges 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter og 2 revisorer for 1 år. Senest 1 måned efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§ 4.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i april måned. Dagsorden skal somminimum omfatte følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde i det forløbne år
3. Kassereren aflægger beretning og fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af suppleanter og revisorer
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag fra medlemmer
8. Eventuelt

§ 5.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Medlemskvittering og personligt fremmøde giver ret til en stemme på generalforsamlingen. Afstemninger foregår kun skriftligt, såfremt et eller flere medlemmer anmoder derom. Simpelt stemmeflertal er afgørende -dog kræves der ved behandling af følgende forslag:
a. Ændring af lovene,
b. Eksklusion af et medlem,
c. Ophævelse af foreningen,
at mindst to tredjedele af medlemmerne er til stede, og at mindst to tredjedele af disse stemmer for forslaget. I modsat fald kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med samme dagsorden, og denne er da beslutningsdygtig uanset antallet af deltagere og ved almindeligt stemmeflertal.


§ 6.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst en femtedel af medlemmerne indgiver skriftlig anmodning herom. Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med 8 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes for formanden senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse, og senest 3 dage før generalforsamlingen skal medlemmerne hos formanden kunne orientere sig om de forslag, der vil blive behandlet, ligesom de skal kunne få lejlighed til at gennemgå regnskabet med revisorernes påtegning.

§ 7.
Medlemskvittering giver ret til et lod ved den årlige bortlodning.


§ 8.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler og ejendele enten en forening med beslægtet formål eller en velgørende institution, alt efter beslutning af den generalforsamling, der bestemmer opløsningen.

Vedtaget på generalforsamlingen den 3. marts 1944 og ændret på generalforsamlingerne den 6. april 1982, den 21. april 1983, den 5. april 1990, den 3. april 1992 og den 3. april 2008.
Dirigent for generalforsamlingen den 3. april 2008:
Sign.
Inger Skov.

PDF LOVE FOR FREDERICIA KUNSTFORENING – NYE

Behandling af personoplysninger i Fredericia Kunstforening
Privatlivs- og cookiepolitik Maj 2018

Ansvar for databeskyttelse:
Den til enhver tid værende kasserer

Formålet med databehandling:
Databehandlingen sker til varetagelse af medlemsforhold til brug ved:
• registrering af medlemskab
• opkrævning af kontingent
• information om aktiviteter
• generalforsamling
• ved modtagelse af gaver fra foreningen
• ved udlodning af kunstværker på generalforsamlingen

Vi behandler følgende personoplysninger:
• Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer
• Ved ungdomsmedlemmer alder/fødselsår
• Bestyrelsesmedlemmers funktion
• Medlemmers tilknytning som kustode/anden medhjælp

Videregivelse af oplysninger:
Foreningen videregiver ikke oplysninger. Dog videregives oplysninger om navn, adresse og medlemstype til Nets til brug ved kontingentopkrævning. Nets oplyser til foreningen, at der ikke skal indgås en databehandlingsaftale med Fredericia Kunstforening. Nets videregiver ikke oplysninger til andre.

Hvor længe opbevares oplysningerne:
Kunstforeningen opbevarer medlemsoplysninger så længe medlemskabet opretholdes i dataform. Medlemsoplysninger opbevares i fysisk form ved bogføringsbilag og en medlemsliste udskrevet til årsregnskabet. Begge dele opbevares i henhold til bogføringslovens krav om 5 år.

Opbevaring af personoplysninger:
Vi opbevarer personoplysninger i foreningen på kasserens computer, som er sikret ved password, firewall og virusprogram. Personoplysninger i fysisk form opbevares i aflåst lokale efter endt regnskabsår. Indtil da i kasserens private hjem.

Sociale medier:
Situationsbilleder fra vores aktiviteter (udstillinger, udflugter) kan videregives på sociale medier. Der videregives aldrig nærbilleder (portrætter) eller billeder, som virker kompromitterende.

Cookies:
Når du besøger Fredericiakunstforening.dk anvendes cookies, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at vise forskelligt indhold fra andre kilder, fx. pressemeddelelser og opdateringer fra Fredericia Kunstforenings facebookside.
For at videreudvikle hjemmesiden anvendes cookies til indsamling af statistik. En cookie er en lille mængde data, der gemmes på din computer. Vi lagrer ikke personlige oplysninger i en cookie, og derfor kan oplysninger ikke spores direkte tilbage til dig. Du optræder derfor anonymt i vores statistikprogrammer.
Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning http://minecookies.org/cookiehandtering/) og undlade videre brug af websitet.

Medlemmers ret til indsigelse:
Ethvert medlem har ret til at få indsigt i, få rettet eller slettet de oplysninger vi opbevarer om vedkommende.